Civilt område

TESTAMENTEN OCH ARV

Övergripande rådgivning om arvsrätt, skrivning av spanska testamenten, bearbetning av dokument som krävs för godkännande av arv, både spanska som utländska medborgare fram tills man mottagit tillgångar och tillhörande lagfarter som reflekteras i testamneten. Inkluderat skatterådgivning om arvsrätt lämpat till erat fall. 

FAMILJERÄTT: UPPSLUTNING OCH ÄKTENSKAP

Utarbetande av journaler till spanska som utländska äktenskap. Ge råd i frågor gällande äktenskaplig separation, såväl som i enighet som omtvistad. Utarbetande av  konventioner, äktenskapliga kapitulationer, skillsmässor, tillhörigheter…

FASTIGHETSRÄTT

Inkluderar arv, reella rättighter, fordringar, ekonomiska anspråk till olika banker eller företag på grund av försummelse.

UTFORMNING AV KONTRAKT

Studie av avtal, utformande av alla typer av privata dokument som rör avtal:
 • Köpkontrakt av lös eller fast egendom.
 • Hyrköpskontrakt.
 • Hyreskontrakt, långtid som korttid.
 • Hyreskontrakt för verksamhet
 • Agenturavtal.
 • Kontrakt till tjänster.

SKADESTÅNDSKRAV

Skadeståndsanspråk civil: vare sig i kontrakt eller utomobligatoriskt ansvar, avtalsbrott, förbund, avtal eller akrediterade löften.
Stads/byggrätt: reklamationer mot byggföretag med motiv som kontraktsbrott, kvalitetsredovisning, genomförandetid, annuleringar... 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Efter studering och utvärdering av möjlighet till ersättning pga vanvård kräva ansvar från enheten för social trygghet i Spanien. 

Handel

LAGEN OM HANDEL

Förberedelse och förhandling av komersiella avtal: leasing, årsbokslut,, cuentas anuales, "joint ventures", inköp av maskineri, agentavtal, distributionsavtal, utländska investeringar, företagsbesiktning sk. "due diligence", familjeprotokoll, konkurrensrätt och  immterialrätt. 

BOLAGSRÄTT

Kapital höjningar och sänkningar, hopslagning och förvärv, former för deltagande i bolag, aktieägaravtal, fackföreningar, bildande av företag (Aktiebolag, Handelsbolag Kommanditbolag eller enskildfirma), secretariat för styrelser, protocoll och certifieringar, journalföring, kapitalutflöden (partners), förhandling av köp och försäljning av bolag eller andelar i bolag.

ÖVERLÅTELSE AV BOLAG

Förmedling av företagsförvärv
Förhandling och utarbetande av avtal om överlåtelse av verksamhet:
 • Avsiktsförklaring (Letter of intent).
 • Försäljning.
 • Utfästelser och garantier.
 • Garantier.
 • Former av deltagande
 • Insats av kapital i bolag.
 • Risker.
 • Upphävning av partnerskap.

Brottsmål

Utformning av klagomål eller polisanmälan, bistånd till häktad, ingripande vid minte företeelser, summariska och snabba rättegångar. Vi omsörjer om skadeståndskrav vid trafikolyckor samt vid smärre förfaranden med minderåriga inblandade. Vi täcker alla områden av enskilt åtal och försvar.


Administrativa områden

MARK- OCH BYGGRÄTT:

Under de senaste åren har frågor som rör stadsplanering kommit till att spela en central roll i frågor som rör förvärv av fastigheter. Detta är ett område av allmän okunskap hos enskilda personer. Vi erbjuder:
 • Att göra en studie om planering och lagstiftning i mån att skydda dessa intressen.
 • Hjälp med att hantera och genomföra byggplanering,  kompensationsstyrelser, Uppdelning av mark, utveckling av generalplaner, stadshandlingsplan, partiella planer, genmäling/bestridning av avtal, fordringar, expropriationer...-.  
 • Behandling av krav på sammanslagning och uppdelning av mark och landsbygdsegendom, deklaratiner av nybyggen och/eller horisontell delning.
 • Att ge råd om inrättande och upphörande av servitut, nyttjanderätt....

MILJÖLAGSTIFTNING

Ursprungligen från USA som växt i populäritet sedan inträdandet av Spanien i Europeiska Unionen, undertecknat flera internationella fördrag. Det kontinuerliga införlivandet av nya direktiv gör det nödvändigt för oss att uppdatera våra kunskaper inom detta område, nästan dagligen. Våra tjänster somerbjuds till så väl offentlig som enskilda aktörer:
 • Miljörättsliga näringslivsförebyggande granskningar. 
 • Bearbetning av tillstånd inför berörda myndigheter.
 • Utarbetande av  oficiella projekt för planläggning och hantering: Naturresursplanering, Generella planer om bruk och behandling, natura nät 2000, strategier om återbördande av utrotninghotade djur…